<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d11846612\x26blogName\x3dDavids+In-vaL\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://davidsin-val.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_BE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://davidsin-val.blogspot.com/\x26vt\x3d1575677169193398748', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Davids In-vaL

David is een "spons" die binnenlandse en Gentse politiek absorbeert. Met vaste regelmaat wordt deze gedachte-spons uitgewrongen. Deze weblog is het opvangreservoir voor deze "invallen". INVAL In de betekenis van: "wat iemand invalt, hem (plotseling) voor de geest komt, opkomende gedachte, denkbeeld." David De Baere is voorzitter van N-VA Gent

maandag, april 11, 2005

SP.A Gent facilitair voor Collège ietwat elitairGent is de gastheer van het "Collège Francais" in België. Andere van dergelijke colleges, gesubsidieerd door de Franse overheid, vindt men in zowat alle continenten. De lessen van kleuterklas tot 5de leerjaar worden ééntalig in het Frans gegeven.

Dat dit onderricht niet voor iedereen is weggelegd, ligt waarschijnlijk aan het feit dat de ouders per maand 200 euro neertellen voor hun spruit.

Gents Schepen van Onderwijs Ruddy Coddens(SP.A) heeft er nu ook voor gezorgd dat het "Collège" een beroep kan doen op het "centrum voor leerlingenbegeleiding" (CLB). De Franse school bleef in het verleden immers verstoken van deze dienst en zal zodanig nu "uit haar isolement breken", aldus de Schepen.

Hallo? "Isolement"? Als men zijn kind in een school stopt, gesubsidieerd door een buitenlandse overheid, neerkijkend op het Vlaamse onderwijs, en daar nog eens 200 euro per maand voor neertelt om met 31 leerlingen een "Collège" te vormen, wie zocht er dan het "isolement" op?

Het lijkt eerder dat het "Collège Francais de Gand" het isolement ambieert en gelijktijdig ook nog eens wil gebruik maken van de diensten van het CLB.

Schrijnend wordt het helemaal, wanneer een socialistische Schepen zich voor deze kar laat spannen, en men in het jaarverslag 2003, van de Stedelijke integratiedienst leest "De laatste jaren blijkt dat steeds meer anderstaligen Nederlands willen leren, maar dat er wegens geld- en plaatsgebrek onvoldoende mogelijkheden zijn".

zaterdag, april 02, 2005

Het lelijke eendje bij de cowboys


Bij monde van VB-voorzitter Frank Vanhecke gaat de niet-babe-van-het-Belang, Alexandra Colen, nog dit jaar naar de VS.

Bedoeling is, om met een VB-delegatie binnen te dringen in de "dichtste kringen" van het Witte Huis. Eenmaal aldaar geïnfiltreerd, zullen Alexandra en echtgenoot P. Belien de Vlaamse onafhankelijkheid promoten. ( De Standaard 2 april'05)

Alexandra en man hadden onlangs nogal wat kritiek op de aandacht die wel-babe-van-het-Belang: Marie-Rose Morel, kreeg van de partijtop. Oplossing: Stuur de criticasters op buitenlandse missie. Prachtige vondst van de VB-voorzitter. Nu ja prachtig, ik maak me toch wel zorgen over welk beeld van Vlaanderen er zal gepromoot worden in de Verenigde Staten door dit gezelschap.

En welke buitenlandse missie is er weggelegd voor andere scheve VB-schaats Filip De Man?

vrijdag, april 01, 2005


David één en al oor

INVAL

In de betekenis van:

"wat iemand invalt, hem (plotseling) voor de geest komt, opkomende gedachte, denkbeeld."

Bron: De corpulente Van Dale