<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d11846612\x26blogName\x3dDavids+In-vaL\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://davidsin-val.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_BE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://davidsin-val.blogspot.com/\x26vt\x3d1575677169193398748', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Davids In-vaL

David is een "spons" die binnenlandse en Gentse politiek absorbeert. Met vaste regelmaat wordt deze gedachte-spons uitgewrongen. Deze weblog is het opvangreservoir voor deze "invallen". INVAL In de betekenis van: "wat iemand invalt, hem (plotseling) voor de geest komt, opkomende gedachte, denkbeeld." David De Baere is voorzitter van N-VA Gent

zaterdag, april 02, 2005

Het lelijke eendje bij de cowboys


Bij monde van VB-voorzitter Frank Vanhecke gaat de niet-babe-van-het-Belang, Alexandra Colen, nog dit jaar naar de VS.

Bedoeling is, om met een VB-delegatie binnen te dringen in de "dichtste kringen" van het Witte Huis. Eenmaal aldaar geïnfiltreerd, zullen Alexandra en echtgenoot P. Belien de Vlaamse onafhankelijkheid promoten. ( De Standaard 2 april'05)

Alexandra en man hadden onlangs nogal wat kritiek op de aandacht die wel-babe-van-het-Belang: Marie-Rose Morel, kreeg van de partijtop. Oplossing: Stuur de criticasters op buitenlandse missie. Prachtige vondst van de VB-voorzitter. Nu ja prachtig, ik maak me toch wel zorgen over welk beeld van Vlaanderen er zal gepromoot worden in de Verenigde Staten door dit gezelschap.

En welke buitenlandse missie is er weggelegd voor andere scheve VB-schaats Filip De Man?