<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d11846612\x26blogName\x3dDavids+In-vaL\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://davidsin-val.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_BE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://davidsin-val.blogspot.com/\x26vt\x3d1575677169193398748', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Davids In-vaL

David is een "spons" die binnenlandse en Gentse politiek absorbeert. Met vaste regelmaat wordt deze gedachte-spons uitgewrongen. Deze weblog is het opvangreservoir voor deze "invallen". INVAL In de betekenis van: "wat iemand invalt, hem (plotseling) voor de geest komt, opkomende gedachte, denkbeeld." David De Baere is voorzitter van N-VA Gent

zaterdag, mei 21, 2005

Kroniek van een loze belofte

In maart 2000 werd door het Gentse stadsbestuur het "verkeersleefbaarheidsplan" voorgesteld. Een uitgebreide studie van de wegeninfrastructuur in Gent en deelgemeenten. Het plan voor Gentbrugge-Ledeberg bijvoorbeeld, telt alleen al 85 blz.
In deze turf een opsomming van pijnpunten, met daaraan gekoppeld een tijdskader waarin het stadsbestuur openbare werken belooft om deze problemen uit de wereld te helpen.


In 2000 (ook het jaar van de vorige gemeenteraadsverkiezingen) werd dit verkeersleefbaarheidsplan, in verkorte versie, per deelgemeente, bij de Gentenaar in de bus gedropt. Op de voorpagina een glunderende Sas Van Rouveroij, toenmalig Eerste Schepen. Onder het mom van informatie, werd alzo de campagne van de VLD-Schepen bekostigd door de Gentse belastingbetaler. Ook deze folder is een lijst van beloofde openbare werken, ter verbetering van de Gentse verkeersleefbaarheid, binnen een vastgelegde tijdsspanne.

Anno 2005 blijken deze aangegane beloftes niet helemaal nagekomen. Een half nagekomen afspraak is een volledige loze belofte naar de Gentenaar. De Gentse VLD weet dit ook, dus wat nu gedaan? Simpel toch: het hele verkeersleefbaarheidsplan daar spreken we niet meer over en we bestellen een nieuwe studie, met nieuwe prachtige beloftes.

In maart 2005 pakt Schepen van openbare werken, Geert Versnick (VLD) dan ook uit met een nieuwe studie, die het verkeersleefbaarheidsplan en de daarin vervatte loze beloftes moet doen vergeten.

Het WIS-Systeem is geboren. Opnieuw worden alle Gentse straten in dit Wegen Informatie Systeem onder de loep genomen en veelbelovende conclusies getrokken.

In welke mate deze hernieuwde beloftes serieus moeten genomen worden is een vraagteken. Met het afgevoerde verkeersleefbaarheidsplan in gedachte, krijgen deze nieuwe studie en de daaraan gekoppelde voornemens zelf niet het voordeel van de twijfel.