<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d11846612\x26blogName\x3dDavids+In-vaL\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://davidsin-val.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_BE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://davidsin-val.blogspot.com/\x26vt\x3d1575677169193398748', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Davids In-vaL

David is een "spons" die binnenlandse en Gentse politiek absorbeert. Met vaste regelmaat wordt deze gedachte-spons uitgewrongen. Deze weblog is het opvangreservoir voor deze "invallen". INVAL In de betekenis van: "wat iemand invalt, hem (plotseling) voor de geest komt, opkomende gedachte, denkbeeld." David De Baere is voorzitter van N-VA Gent

zaterdag, juni 11, 2005

De Rattenvanger van Hamelen


Deze week kreeg ik een persoonlijk geadresseerde envelop in de bus, met daarin een folder van "De Welkomgroep".

De "Welkomgroep" noemt zichzelf: " een initiatief van Vlaamsnationalisten met de overtuiging dat de enige toekomst van Vlaanderen een onafhankelijke toekomst is". Leuk! Daar ik mij ook reken bij de Vlaams-nationalisten die een onafhankelijk Vlaanderen als doel zien, begin ik gretig deze folder te lezen. Al gauw echter, blijkt deze uitgave kleur te bekennen. De "Welkomgroep" is enkel een Vlaams Belang-initiatief om N-VA'ers los te weken, om vervolgens in te lijven bij het VB. Aangewezen door de opperste VB'er, voor deze georchestreerde beschadigingoperatie is Mevr. Morel. U weet wel de Marie-Rose Morel van ik-ben-zo-ambitieus-dat-ik-desnoods-over-lijken-ga-en-prachtig-glimlachend-oude vrienden-een-mes-in-de-rug-draai.

De folder is 1 grote verzameling van natrappen naar, en vuilspuiten van de N-VA. Kortom, de gekende huisstijl van het Belang. De N-VA is volgens de VB-Welkomgroep schuldig aan: "Woordbreuk, verraad, naïviteit eigen aan kleuters, enz". Jongens, wat is het gemakkelijk om stoer op de borst kloppend, aan de zijlijn, steevast te trappen naar anderen. Nergens in deze verdoken VB-folder ook maar enige hint van hoe het VB dan wel B/H-V zou gesplist hebben.

Heeft na meer dan 20 jaar electorale groei van het VB, deze partij ooit bijgedragen tot enige vooruitgang op de weg naar Vlaamse autonomie? Neen, integendeel. Het VB zorgde er voor dat de rechtvaardige eis van Vlaanderen, om zelfbeschikking, vereenzelvigd werd met extreemrechts, egonationalisme en islamfobie.

Uitspraken van VB-grapjas, om er maar 1 te noemen, Filip De Man: " Alle moslims zijn ondemocraten", zijn niet echt van die aard om argumenten pro cordon sanitaire te ontmijnen.

I.p.v. de N-VA te beschuldigen van het bestendigen van deze schutkring rond het VB, zou het VB beter eerst eens schoonmaak houden in eigen rangen. Tot nader order doet het VB dit niet. Zo is de partij zelf schuldig aan het cordon, die ze trouwens koesteren als de gans met de gouden electorale eieren.

Het hoongelach in de Brusselse machtsbastions zou oorverdovend klinken mocht de N-VA zich ooit laten opzwelgen door dit VB. Stel u voor welk vrijspel de belgicistische recuperatie zou krijgen, mochten alle Vlaams-nationalisten achter een cordon zitten.

Neen, ik ga niet in op de lokroep van de "VB-Welkomgroep", ook niet als De Rattenvanger van Hamelen in de gedaante verschijnt van de bevallige Marie-Rose Morel.

1 Comments:

  • At zondag, 24 juli, 2005, Anonymous tolerant said…

    Goed gezegd! De (politieke) vertegenwoordiging van het Vlaamsnationalisme mag zich niet beperken tot een racistische, xenofobe, homofobe, naar-een-politiestaat-strevende partij. De N-VA is de vertegenwoordiger-bij-uitstek van het verdraagzame, open, inclusieve Vlaamsnationalisme. Leve de diversiteit!

     

Een reactie posten

<< Home