<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d11846612\x26blogName\x3dDavids+In-vaL\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://davidsin-val.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_BE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://davidsin-val.blogspot.com/\x26vt\x3d1575677169193398748', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Davids In-vaL

David is een "spons" die binnenlandse en Gentse politiek absorbeert. Met vaste regelmaat wordt deze gedachte-spons uitgewrongen. Deze weblog is het opvangreservoir voor deze "invallen". INVAL In de betekenis van: "wat iemand invalt, hem (plotseling) voor de geest komt, opkomende gedachte, denkbeeld." David De Baere is voorzitter van N-VA Gent

donderdag, augustus 17, 2006

Idealisme


Veel te lang geleden dat ik nog eens iets postte op deze weblog. Het waren dan ook drukke politieke tijden de voorbije maanden.

Het hoogtepunt voor een partijafdeling zijn de gemeenteraadsverkiezingen, en het is nu eenmaal de job van de voorzitter om de weg naar dit hoogtepunt te plaveien.

Ben je afdelingsvoorzitter van een partij die een netwerk van betaalde krachten ter beschikking heeft, of een voltijds bemand secretariaat ter ondersteuning, geen probleem. Echter, bij de Gentse N-VA niets van dit alles.

De N-VA in Gent werkt met vrijwilligers die het grootste deel van hun vrije tijd in deze partij steken. Voor sommigen misschien een vies woord maar ik durf het in deze context toch te gebruiken, idealisme bestaat nog, ik zie het elke dag bij mijn bestuursleden.

Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad maar de N-VA trekt in kartel met CD&V naar de verkiezingen van 8 oktober. Meer dan een jaar hebben de kartelonderhandelingen aangesleept, u leest het goed. Dit wil niet zeggen dat de kartelpartners tegen hun zin een verbintenis aangingen, maar dat het tijd vraagt om tot een resultaat te komen waar beide partijen hun waardigheid behouden.

Waarschijnlijk daarom dat er in Gent andere politieke kartels in een wip beklonken waren.

Met 10 plaatsen op de 51 (nl: 4-8-17-22-25-30-35-40-45-49) behoudt de N-VA in het kartel niet alleen haar waardigheid, maar heeft ze ook zicht op vertegenwoordiging in de Gentse gemeenteraad.