<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d11846612\x26blogName\x3dDavids+In-vaL\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://davidsin-val.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_BE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://davidsin-val.blogspot.com/\x26vt\x3d1575677169193398748', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Davids In-vaL

David is een "spons" die binnenlandse en Gentse politiek absorbeert. Met vaste regelmaat wordt deze gedachte-spons uitgewrongen. Deze weblog is het opvangreservoir voor deze "invallen". INVAL In de betekenis van: "wat iemand invalt, hem (plotseling) voor de geest komt, opkomende gedachte, denkbeeld." David De Baere is voorzitter van N-VA Gent

donderdag, september 07, 2006

Het Dynamische Duo


Het Dynamische Duo

De gemeenteraadsverkiezingen naderen met rasse schreden.

Ongetwijfeld zal ook in Gent, 8 oktober voorafgegaan worden door een kiescampagne zoals we ze ondertussen reeds gewend zijn.

Rechtevenredig met de reserve aan financiële middelen, zullen kopstukken het straatbeeld overspoelen met affiches waar ze zich tonen van hun beste kant.

Ongetwijfeld zullen ook nu de brievenbussen weer volgepropt worden met verkiezingsfolders. Vast en zeker zullen de respectievelijke kandidaten elkaar weer voor de voeten lopen op de markten, enz....

Een noodzakelijk kwaad, kan men stellen, wil men de kiezer voldoende informeren voor hij zijn keuze maakt in het stemhokje.

De vrees bestaat echter dat, in dit soort verkiezingscampagne het weer bijzonder weinig zal gaan over de inhoud, maar eerder de verpakking zal tellen.

Ondergetekenden willen dan ook breken met dit soort van verkiezingstrijd voeren en het accent verschuiven naar de inhoud ipv. de verpakking.

Via ludieke acties ,niet verstoken van enige dynamiek, zal “Het Dynamische Duo”, de huidige Gentse coalitie wijzen op enkele pijnpunten van haar beleid en tezelfdertijd hiervoor meer aandacht vragen aan de volgende legislatuur (hoe deze er ook mag uitzien).

Op een speelse manier, zonder de onderliggende boodschap te verwaarlozen, zullen David De Baere en Jeroen Lemaitre in aanloop naar 8 oktober, volgende onderwerpen onder de aandacht brengen:

- Het aanslepende probleem van de huisvesting in Gent

- Het leefmilieu in Gentbrugge en St-Amandsberg

- Wegeninfrastructuur in de deelgemeenten

- Politiek dichtbij de Gentenaars, het dichten van de kloof

U hoort dus nog van ons!

Was getekend: “Het Dynamische Duo”

David De Baere en Jeroen Lemaitre

vrijdag, september 01, 2006

Pantoffelhelden


Als man kom je nog steeds op de eerste plaats binnen de N-VA in Gent. Althans, dat is wat men toch moet denken als je de perceptie deelt die sommigen graag van de N-VA maken: Een centrumrechtse conservatieve partij. Dergelijk partij daar kan de vrouwenemancipatie toch nog niet doorgedrongen zijn in alle partijgeledingen. Neen, de N-VA dat moest wel een mannenpartij zijn.

Maar helaas, wij mannen voelden al nattigheid toen, een paar maanden terug, bleek dat de kopman bij de Gentse N-VA een kopVROUW bleek te zijn. Dit gegeven was, in tegenstelling tot de laatste tourwinnaar, niet bevorderlijk voor ons testosterongehalte maar dit konden we nog net gedogen.

Waar echter is onze mannelijke fierheid gevaren als men nu het volgende moet vaststellen? De N-VA Gent geeft zomaar de 5 eerste plaatsen, van haar 10 voorziene posities op de kartellijst, aan leden van het vrouwelijke geslacht.

Wat bezielde die Gentse N-VA afdelingsvoorzitter (een man godbetert!) om dit idee te baren en dit voor te stellen aan het afdelingsbestuur. Had hij net een vlaag van zinsverbijstering of onderging hij een lobotomie? En wat bezielde dit afdelingsbestuur en de algemene ledenvergadering van N-VA Gent om dit manonterende voorstel unaniem te aanvaarden?

Het is wel duidelijk, in Gent liggen de N-VA-mannen ferm onder de sloef.