<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d11846612\x26blogName\x3dDavids+In-vaL\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://davidsin-val.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_BE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://davidsin-val.blogspot.com/\x26vt\x3d1575677169193398748', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Davids In-vaL

David is een "spons" die binnenlandse en Gentse politiek absorbeert. Met vaste regelmaat wordt deze gedachte-spons uitgewrongen. Deze weblog is het opvangreservoir voor deze "invallen". INVAL In de betekenis van: "wat iemand invalt, hem (plotseling) voor de geest komt, opkomende gedachte, denkbeeld." David De Baere is voorzitter van N-VA Gent

vrijdag, september 01, 2006

Pantoffelhelden


Als man kom je nog steeds op de eerste plaats binnen de N-VA in Gent. Althans, dat is wat men toch moet denken als je de perceptie deelt die sommigen graag van de N-VA maken: Een centrumrechtse conservatieve partij. Dergelijk partij daar kan de vrouwenemancipatie toch nog niet doorgedrongen zijn in alle partijgeledingen. Neen, de N-VA dat moest wel een mannenpartij zijn.

Maar helaas, wij mannen voelden al nattigheid toen, een paar maanden terug, bleek dat de kopman bij de Gentse N-VA een kopVROUW bleek te zijn. Dit gegeven was, in tegenstelling tot de laatste tourwinnaar, niet bevorderlijk voor ons testosterongehalte maar dit konden we nog net gedogen.

Waar echter is onze mannelijke fierheid gevaren als men nu het volgende moet vaststellen? De N-VA Gent geeft zomaar de 5 eerste plaatsen, van haar 10 voorziene posities op de kartellijst, aan leden van het vrouwelijke geslacht.

Wat bezielde die Gentse N-VA afdelingsvoorzitter (een man godbetert!) om dit idee te baren en dit voor te stellen aan het afdelingsbestuur. Had hij net een vlaag van zinsverbijstering of onderging hij een lobotomie? En wat bezielde dit afdelingsbestuur en de algemene ledenvergadering van N-VA Gent om dit manonterende voorstel unaniem te aanvaarden?

Het is wel duidelijk, in Gent liggen de N-VA-mannen ferm onder de sloef.